lenscacher.com
Køb kontaktlinser klogt online!
IndkøbskuvIndkøbskuv   KasseKasse   FAQFAQ    AFVAFV    KolofonKolofon    Om osOm os    KontaktKontakt    Anbefal
 
 

Servicecenter

AFV

1. Generelt
Følgende almindelige forretningsbetingelser er en del af kontrakten med:

Lenscatcher
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Tyskland

 

2. Beskrivelse af tjenesteydelsen

Lenscatcher driver online-forsendelse i europæisk afsætning af kontaktlinser, medicinske optiksystemer.

 

3. Kontraktsindgåelse

Med et klik på bestillingsknappen indgås der kontrakt under hensyntagen til de almingelige forretningsvilkår. En skriftlig bekræftelse på ordren sker i reglen pr. E-mail. Med kontraktsindgåelsen bekræfter man at man kun foretager en efterbestilling af kontaktlinser der forinden er ordentligt tilpasset af en kontaktlinsespecialist (øjenlæge eller optiker) og undtagelsesløst har vist sig fordragelige. En førstegangs tilpasning eller selvtilpasning af kontaktlinser via onlineforsendelse er ikke forudset. Med bestillingen bekræfter man endvidere at være mindst 18 år gammel og at man regelmæssigt lader sit syn kontrollere hos en kontaktlinsespecialist (mindst en gang årligt). Kontaktlinserne skal renses og plejes efter øjenlægens eller optikerens anvisninger og efter produktinformationens forskrifter. De anbefalede bæretider og holdbarhedsangivelser skal overholdes. Hvis der optræder irritation af øjnene, synsforringelser eller rødmen o.ling. skal kontaktlinserne fjernes og der skal opsøges en øjenlæge. Der må ikke anvendes mangelfulde eller beskadigede kontaktlinser.

4. Priser

Der gælder de priser og ydelser der er angivet på websitet plus den faste forsendelsespris der er fastsat efter produkt og leveringsområdet (se FAQ forsendelsestariffer). Afvigelser eller aftalte tillægsydelser til forsendelsestarifferne er mulige ii enkelttilfælde efter produktet og leveringsområdet. Alle priser er angivet i DKK og er for EU-landene inkl. Den gældende merværdiafgift (moms). Ved levering til lande uden for EU bortfalder merværdiafgifter på p.t. 19% og fratrækkes i fakturaen. De angivne priser relaterer sig til kontaktlinseforpakninger efter samme parametre og farve. Prisændringer forbeholdes.   


5. Betalingsbetingelser / Levering

Betaling med kreditkor efter kontraktindgåelse plus forsendelsespris sker for det pågældende produkt ogh leveringsområde. Kunden skal ved modtagelsen forvisse sig om forsendelsens ordentlige tilstand. Er den ikke i orden, skal kunden afvise modtagelse af varen og lade dette notere hos bringeren. Lenscatcher hæfter kun ved intakt indpakning for transportskader. Ved leveringer til det europælske udland andrager leveringstideen alt efter forsendelsespartner og leveringsområde som regel 1-4 uger. En leveringstermin kan principielt ikke garanteres idet Lenscatcher GmbH ikke har indflydelse på forsinkelser hos fremstiller og/eller forsendelsespartneren samt på force majeure. Returnerede forsendelser der ikke har kunnet anbringes, kan, hvis det ikke skyldes en fejl hos os, kun sendes igen hvis forsendelsesudgiften bliver betalt af modtageren. Varen forbliver Lenscatcher GmbHs indtil den fulde pris er betalt.

 

6. Ombytningsret / Returneringsret

Vi garanterer som hovedregel en lovmedholdelig returneringret og ombytningsret inden for 14 dage efter modtagelse af varerne. Dette gælder for returneringer i ubeskadiget orignalemballage egnet til salgsformål. Åbne kontaktlinsebeholdere eller indpakninger, farvede kontaktlinser, udvekslingslinser og specialfremstillinger (f.eks. toriske linser, multifokale linser , hårde og bløde årslinser) er udelukket fra ombytninger undtagen i tilfælde af mangefulde eller fejlagtige varer. Den tilstrækkeligt frankerede returforsendelse bør være ledsaget af en skrivelse og kopi af regningen til den nedenstående adresse. For at gennemtvinge et evt. Erstatningskrav over for den aktulle leverandør skal vi bede om tilsending af de påtalte produkter.  En kreditering sker ved tilbageføring af beløbet eller med crossed check. I tilfælde af beskadigede forsendelser skal modtagelse afvises og omgående meldes til bringeren og til Lenscatcher GmbH. DE bedes før returnering sætte Dem i forbindelse telefonisk eller pr. E-mail med vores servicecenter. De modtager da et returnummer som De bedes indføje i returadressen . 

Returadresse:

Lenscatcher
Retour-Nr. ?
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Germany

 

7. Hæftelse og erstatningskrav

Kunden friholder Lenscatcher GmbH for ethvert ansvar for helbredsmässige skader der måtte være forårsaget af brug af kontaktlinserne eller ved benyttelse af plejemidler, kosmetik og tilbehør.
Kunden forsikrer kun at efterbestille kontaktlinser til online-forsendelse der i forvejen uden undtagelse har været fordragelige og er tilpasset af en kontaktlinsespecialist (øjenlæge eller optiker). Skader der forårsaget af ukorrekt selvtilpasning kan ikke gøres gældende. Endvidere forudsættes der jævnlig kontrol hos en kontaktlinsespecialist. Krav på skadeserstatning begrænser sig til bestillingens værdi. Trods kontrol af indholdet påtager vi os intet ansvar for indholdet i eksterne links. For indhold og aktualisering af de sites der er linket til og/eller sites hos affiliatepartnere er udelukkende deres ejere ansvarlige. 

 

8. Databeskyttelse

Kundedata benyttes udelukkende til afvikling af bestilling eller genbestilling. De personrelaterede data kan anvendes til interne reklameformål/infoforsendelser. Sletning af de lagrede kundedata eller tilbagekaldelse af informails kan til enhver foretages over kundelogin eller skriftligt. Videregivelse af data til andre sker udelukkende til afvikling af betalingen. Datatransmisison sker kun af hensyn tii Deres sikkerhed over en SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer).

 

9. Produktafbildninger / Produktinformationer / FAQ

Produktafbildninger kan i enkelttilfælde afvige fra de leverede produkters udseende. Vi gør imidlertid vores yderste for at aktualisere illustrationerne. Produktinformationerne er fremstillerens oplysninger. For de leverede informationer påtager vi os intet ansvar- Der tages forbehold for fejltagelser og trykfejl.

 

10. Gyldighed

Dersom enkelte bestemmelser i disse almindelige forretningsvilkår være ugyldige, forbliver gyldigheden af forretningsvilkårene i øvrigt uberørt heraf. Vi påtager og intet ansvar for trykfejl. Der tages forbehold for ændringer.

 

11. Værneting

Værneting er, såfremt det er tilladt efter loven, Vechta. Opfyldelsesstedet er selskabets hjemsted. For alle retsrelationer gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Retssproget er tysk. 

 

Lenscatcher     Aktualitet 05/2009Hotline

0049 (0)4443-97880
Ma.-Fr. 9-14:00